علمدار جبهه :: حاج حسین خرازی
یا به آن گوش بدهد باید سر از سجده بردارد و دوباره سجده کند.

 

اگر آیه سجده را از رادیويا تلویزیون (به طور مستقيم ) بشنود باید سجده کند.

 

بنابراحتیاط واجب در سجده واجب قرآن نمی شود بر چیزهای خوراکی و پوشاکی سجده کرد.ولی سایر شرایطی که در سجده نماز لازم است در این سجده واجب نیست.

 

در سجده واجب قرآن باید طوری عمل کند که بگویند سجده کرده یعنی نیت و صورت ظاهری سجده کفایت می کند.

 

هرگاه در سجده قرآن پیشانی را بقصد سجده به زمین بگذارد اگر چه ذکر نگوید کافی است و گفتن ذکر مستحب است و بهتر است بگوید:

لا الهَ الا اللهُ حَقّا حَقّا، لا الهَ الا اللهُ ایماناً و تَصدیقَاً، لا الهَ الا اللهُ عُبُودِیَّهً وَ رِقّاً سَجَدتُ لَکَ یارَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّا، لا مُستَنکِفا و لا مُستَکبِرا بَل اَنَا عَبد ذَلیلٌ ضَعیفٌ خائِف مُستَجیرٌ.

 

سجده واجب قرآن، تکبیره الاحرام، تشهد و سلام ندارد لیکن احتیاط واجب آن است که پس از سربرداشتن از سجده، تکبير بگوید.

 

اگر کسی آیه سجده را بشنود و یا با چشم بر آن مرور کند و یا از ذهن خود بگذراند، چون مشغول خواندن آن نیست سجده بر او واجب نمی شود.

 

اگر کسی به جهت همهمه و سروصدا و... کلمات آیه سجده را مبهم و نامشخص بشنود سجده بر او واجب نیست ، اگر چه بهتر است در این حالت نیز سجده کند.

 

کسی که آیه سجده را بیش از یکبار بخواند و یا بشنود باید برای هر بار سجده را تکرار کند.

 

اگر گروهی به صورت همخوانی آیه سجده را بخوانند برای شنونده یکبار سجده کافی است.

 

اگر کسی در حال خواندن نماز واجب، آیه سجده را بشنود باید به نیت سجده با سر اشاره کند و پس از نماز سجده را بجا آورد. ولی اگر در سجده نماز بشنود باید با چشم اشاره کند و. پس از نماز سجده را بجا آورد. ولی اگر در سجده نماز بشنود باید با چشم اشاره کند و. پس از نماز سجده لازم نیست.

 

اگر کسی در حال خواندن نماز مستحبی آیه سجده را بشنود باید فورا سجده کند و چنانچه در حال سجود بشنود باید سر از سجده بردارد و پس از انجام سجده واجبه به نماز خود ادامه دهد.

 

اگر کسی درحال سجده شکر ، آیه سجده را بشنود باید سراز سجده بردارد و سجده واجبه را انجام دهد.

 

اگر کسی غیر از آیه های سجده واجبه یکی از آیه های قرآن را که در آن امر به سجود و یا تشویق به آن شده است بخواند و یا بشنود، بهتر است سجده کند مانند: آخرین آیه سوره اعراف یعنی « اِنَّ الذینَ عِندَ رَبَّک لا یَستَکبِرونَ عَن عِبادَته و یُسَبحوُنَ وَ لَه یَسجُدُونَ».

 

مرد جنب و زن حائض نمی توانند سوره هایی را که دارای سجده واجب هستند را بخوانند، حتی اگر یک حرف از این چهار سوره را هم بخوانند حرام است.

 

زن حائض و شخص جنب می تواند دعای کمیل و توسل بخواند، ولی در دعای کمیل چون جمله« افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون» از سوره ای است که سجده واجب دارد(آيه 18 سوره سجده)، همین جمله را نمی تواند بر زبان آورد و خواندن باقی دعای کمیل اشکالی ندارد و بایستی بدنش هنگام خواندن دعای کمیل و توسل به اسم خداوند متعال یا پیامران نرسد.

 

 نوشته شده در تاريخ یکشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۶ توسط محمد شریفی